Reedukacija perineuma je neinvazivan metod lečenja i zasniva se na anamnezi (bilansu),anketi(upitniku) poremećaja,dijagnostici(testingu) i terapiji perineuma.Spada u preventivne terapijske metode. Pre početka tretmana obavlja se razgovor(anamneza) i popunjava anketa(upitnik) poremećaja kako bi se ustanovilo stanje u kome se perineum nalazi. Nakon toga na osnovu prikupljenih podataka iz anamneze i ankete kao i iz ulaznog testiranja funkcije perineuma, počinje terapija reedukacije, koji se zasniva na tome da žena sama postavlja sondu u vaginalni kanal (poput tampona) na kojoj se nalaze bio-elektrostimulatori i prati instrukcije lekara-terapeuta.Tok tretmana se prati  na odvojenim monitorima(pacijentov i terapeutov).

Pre svake terapije, kao i na kraju, vrše se odgovarajuća merenja perineuma i dobija se dijagram koji ukazuje na stepen terapeutske uspešnosti reedukacije perineuma.

Trajanje tretmana

Svaka terapija traje dvadesetak  minuta. U tom vremenskom intervalu smenjuju se proces bio-elektrostimulacije,relaksacija i mišićne aktivnosti pacijenta. Da bi reedukacija bila uspešna, potrebno je imati najmanje deset do petnaest terapija u periodu od pet do šest  nedelja, a u slučaju potrebe, broj tretmana se može i povećati.